Commento al Timeo – I Libro, ‘Atlantide’ – III sezione

Sintesi- analisi del Commento al Timeo del divino Proclo.

574709_274288396005731_1241290253_n

Ἀκούσας οὖν ὁ Σόλων ἔφη θαυμάσαι καὶ πᾶσαν προθυμίαν σχεῖν δεόμενος τῶν ἱερέων πάντα δι΄ ἀκριβείας οἱ τὰ περὶ τῶν πάλαι πολιτῶν ἑξῆς διελθεῖν. “Dopo aver ascoltato queste parole, Solone disse di meravigliarsi e di pregare con fervore i sacerdoti di esporgli con esattezza il seguito delle storie riguardanti i suoi antichi concittadini.”

τὸν οὖν ἱερέα φάναι· Φθόνος οὐδείς͵ ὦ Σόλων͵ ἀλλὰ σοῦ τε ἕνεκα ἐρῶ καὶ τῆς πόλεως ὑμῶν͵ μάλιστα δὲ τῆς θεοῦ χάριν “Il sacerdote rispose: non vi è nessun problema, Solone, ma parlerò per te e per la vostra città e soprattutto in onore della Dea”

ἣ τήν τε ὑμετέραν καὶ τήνδε ἔλαχεν καὶ ἔθρεψεν καὶ ἐπαίδευσεν “che ebbe in sorte la vostra e questa città, e le allevò ed educò”

προτέραν μὲν τὴν παρ΄ ὑμῖν ἔτεσιν χιλίοις͵ ἐκ Γῆς τε καὶ Ἡφαίστου τὸ σπέρμα παραλαβοῦσα ὑμῶν͵ τήνδε δὲ ὑστέραν. “per prima la vostra mille anni prima, ricevendo il vostro seme da Gaia e da Efesto, ed in seguito questa città.”

τῆς δὲ ἐνθάδε διακοσμήσεως παρ΄ ἡμῖν ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν ὀκτακισχιλίων ἐτῶν ἀριθμὸς γέγραπται. “Per quanto riguarda l’ordinamento di questa nostra città, nei testi sacri vi è scritto il numero di ottomila anni.”

περὶ δὴ τῶν ἐνακισχίλια γεγονότων ἔτη πολιτῶν σοι δηλώσω διὰ βραχέων νόμους͵ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῖς ὃ κάλλιστον ἐπράχθη· τὸ δ΄ ἀκριβὲς περὶ πάντων ἐφεξῆς εἰς αὖθις κατὰ σχολὴν αὐτὰ τὰ γράμματα λαβόντες διέξιμεν. “Quindi riguardo ai cittadini vissuti novemila anni fa ti mostrerò brevemente le leggi, e l’impresa più bella che essi compirono: un’altra volta con maggior precisione te le spiegherò tutte con maggior tranquillità, una dopo l’altra, ricavandole dagli scritti stessi.”

τοὺς μὲν οὖν νόμους σκόπει πρὸς τοὺς τῇδε· πολλὰ γὰρ παραδείγματα τῶν τότε παρ΄ ὑμῖν ὄντων ἐνθάδε νῦν ἀνευρήσεις “Presta dunque attenzione alle leggi mettendole in relazione a quelle di qui: infatti ora in questo luogo troverai molti esempi di quelle che allora erano presso di voi”

πρῶτον μὲν τὸ τῶν ἱερέων γένος ἀπὸ τῶν ἄλλων χωρὶς ἀφωρισμένον “in primo luogo la classe dei sacerdoti separata dalle altre”

μετὰ δὲ τοῦτο τὸ τῶν δημιουργῶν͵ ὅτι καθ΄ αὑτὸ ἕκαστον ἄλλῳ δὲ οὐκ ἐπιμειγνύμενον δημιουργεῖ͵ τό τε τῶν νομέων καὶ τὸ τῶν θηρευτῶν τό τε τῶν γεωργῶν. “dopo di questa la classe degli artigiani, poiché ciascuna di per sé esercita il proprio mestiere senza mescolarsi ad un’altra, ed ancora la classe dei pastori, quella dei cacciatori e quella dei contadini.”

καὶ δὴ καὶ τὸ μάχιμον γένος ᾔσθησαί που τῇδε ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν κεχωρισμένον͵ οἷς οὐδὲν ἄλλο πλὴν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ὑπὸ τοῦ νόμου προσετάχθη μέλειν· “E ti sei reso conto che la classe dei guerrieri è qui separata da tutte le classi: ad essi è stato ordinato dalla legge di non occuparsi di niente altro se non delle questioni concernenti la guerra.”

ἔτι δὲ ἡ τῆς ὁπλίσεως αὐτῶν σχέσις ἀσπίδων καὶ δοράτων͵ οἷς ἡμεῖς πρῶτοι τῶν περὶ τὴν Ἀσίαν ὡπλίσμεθα͵ τῆς θεοῦ καθάπερ ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις παρ΄ ὑμῖν πρώτοις ἐνδειξαμένης. “E ancora, per quanto riguarda la forma della loro armatura, degli scudi e delle lance, con cui noi per primi fra i popoli dell’Asia ci siamo armati, fu la Dea che ce la mostrò, come in quei luoghi a voi per primi.”

τὸ δ΄ αὖ περὶ τῆς φρονήσεως͵ ὁρᾷς που τὸν νόμον τῇδε ὅσην ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο εὐθὺς κατ΄ ἀρχὰς περί τε τὸν κόσμον͵ ἅπαντα μέχρι μαντικῆς καὶ ἰατρικῆς πρὸς ὑγίειαν ἐκ τούτων θείων ὄντων εἰς τὰ ἀνθρώπινα ἀνευρών͵ ὅσα τε ἄλλα τούτοις ἕπεται μαθήματα πάντα κτησάμενος. “Quanto alla scienza, poi, puoi renderti conto di quanto impegno vi abbia profuso qui subito fin dal principio la legge riguardo a tutto l’ordinamento dell’universo, fino all’arte divinatoria e medica volte alla salvaguardia della salute, ricavando da queste scienze divine ciò che giova alle cose umane, e procurando tutte quelle altre discipline che seguono a queste.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s