First Hymn of Isidorus to the Great Goddess Isis

the First Hymn of Isidorus to the Great Goddess Isis, from the Temple of Isis-Hermouthis-Renenutet at Narmouthis:

πλουτοδότι βασίλεια θεῶν, Ἑρμοῦθι ἄνασσα,
παντοκϱάτειρα, τύχη ἀγαθή, μεγαλώνυμε Ἶσι,
Δηοῖ ὑψίστη, ζωῆς εὑρέτρια πάσης,
παντοίων ἔργων ἐμέλησέ σοι, ὄφρ’ ἀναδοίης
ἀνθρώποισι βίον τε καὶ εὐνομίην τε ἅπασι,
καὶ θεσμοὺς κατέδειξας, ἵν’ εὐδικίη τις ὑπάρχῃ,
καὶ τέχνας ἀνέδωκας, ἵν’ εὐσχήμων βίος εἴη,
καὶ πάντων τε φύσιν εὐανθέα εὕρεο καρπῶν.
σοῦ τε χάριν συνέστηχ’ ὁ πόλος καὶ γαῖα ἅπασα
καὶ πνοιαὶ ἀνέμων καὶ ἥλιος ὁ γλυκυφεγγής.
σῆι δυνάμει Νείλου ποταμοὶ πληροῦνται ἅπαντες,
ὥρηι ὀπωρινῆι, καὶ λαβρότατον χεῖθ’ ὕδωρ
γαῖαν πᾶσαν ἔπι, ἵν’ ἀνέγλιπος καρπὸς ὑπάρχῃ.
ὅσσοι δὲ ζώουσι βροτοὶ ἐπ’ ἀπείρονι γαίηι,
Θρᾷκες καὶ Ἕλληνες, καὶ ὅσσοι βάρβαροί εἰσι,
οὔνομά σου τὸ καλόν, πολυτίμητον παρὰ πᾶσι,
φωναῖσι φράζουσ’ ἰδίαις, ἰδίαι ἐνὶ πάτρηι.
Ἀστάρτην Ἄρτεμίν σε Σύροι κλῄζουσι Ναναίαν
καὶ Λυκίων ἔθνη Λητοῦν καλέουσιν ἄνασσαν,
μητέρα δὴ κλῄζουσι θεῶν καὶ Θρήϊκες ἄνδρες,
Ἕλληνες δ’ Ἥρην μεγαλόθρονον ἠδ’ Ἀφροδίτην,
καὶ Ἑστίαν ἀγαθήν, καὶ Ῥεῖαν, καὶ Δήμητρα,
Αἰγύπτιοι δὲ Θιοῦιν, ὅτι μούνη εἶ σὺ ἅπασαι
αἱ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ὀνομαζόμεναι θεαὶ ἄλλαι.
δεσπότι, οὐ λήξω μεγάλην δύναμίν σου ἀείδων,
σώτειρ’ ἀθανάτη, πολυώνυμε, Ἶσι μεγίστη,
ἐκ πολέμου ῥυμένη τε πόλεις, πάντας τε πολίτας,
αὐτοὺς καὶ ἀλόχους καὶ κτήματα καὶ φίλα τέκνα.
ὅσσοι δ’ ἐμ μοίραις θανάτου συνέχονται ἐν εἱρκτῆι,
καὶ ὅσοι ἀγρυπνίαις μεγάλαις ὀχλοῦντ’ ὀδυνηραῖς,
καὶ οἱ ἐν ἀλλοτρίηι χώρηι πλανοώμενοι ἄνδρες,
καὶ ὅσοι ἐμ πελάγει μεγάλωι χειμῶνι πλέουσι
ἀνδρῶν ὀλλυμένων νηῶν κατὰ ἀγνυμενάων,
σώζονθ’ οὗτοι ἅπαντες, ἐπευξάμενοί σε παρεῖναι.
κλῦθι ἐμῶν εὐχῶν, μεγαλοσθενὲς οὔνομ’ ἔχουσα,
εὐείλατος ἐμοί τε γείνου, λύπης μ’ ἀνάπαυσον ἁπάσης.
Ἰσίδωρος
ἔγραψε.

“O wealth-giver, Queen of the Gods, Lady Hermouthis,
Almighty, Agathe Tyche, Isis of the great name,
Highest Deo, inventor of all life,
Manifold miracles were Your care that You might bring
Livelihood to mankind and Eunomia to all;
and You taught laws that Righteousness might prevail;
You gave skills that men’s life might be comfortable,
And You discovered the blossoms that produce edible vegetation.
Because of You, Heaven and the whole Earth have their being;
And the gusts of the winds and the Sun its sweet light.
By Your power the channels of the Nile are filled, every one,
in the late summer season, and the most turbulent water is poured
On the whole land, so that produce may be unfailing.
However many mortals live on the boundless earth,
Thracians and Hellenes,
and however many are the barbarians,
They all pronounce Your beautiful name, much honored among all peoples,
In their own languages, and in their own native lands.
The Syrians call You Astarte, Artemis, Nanaia,
The Lycian tribes call You Leto, the Lady,
The Thracians also name You as Mother of the Gods,
And the Greeks Hera of the Great Throne, Aphrodite,
Hestia the goodly, Rhea and Demeter.
But the Egyptians call You Thiouis,
since You alone are all the other Goddesses named by the races of men.
Mighty One, I shall not cease to sing of Your great Power,
Deathless Saviour, many-named, mightiest Isis,
Saving from war, cities and all their citizens:
Men, their wives, possessions, and children.
As many as are bound fast in prison, in the power of death,
As many as are in pain through long, anguished, sleepless nights,
All who are wanderers in a foreign land,
And as many as sail on the Great Sea in winter
When men may be destroyed and their ships wrecked and sunk.
All (these) are saved if they pray that You be present to help.
Hear my prayers, O One whose Name has great Power;
Prove Yourself merciful to me and free me from all distress.
Isidorus wrote it”

[statue of a Priestess of Isis; Graeco-Roman Period]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s